Skoleskyss

Møllergata skole

Elevenes rett til gratis skyss til opplæringen er regulert i opplæringslova kapittel 7, og det er skolen eleven går på som fatter vedtaket. Retningslinjer og rutiner som gjelder for grunnskolen går frem av Utdanningsetatens rundskriv 3-2019, og for de videregående skolene i rundskriv 9-2007.

Skyssrettigheten omfatter også Aktivitetsskolen (AKS), men bare på de dagene eleven også har opplæring på skolen. I skolens ferier må elevene/foresatte selv sørge for skyss.

Skolen fatter vedtak

Det er skolen som fatter vedtak om skyss og tar stilling til transportmiddel i samsvar med retningslinjene i Utdanningsetatens rundskriv. Maler for vedtak i grunnskolen finner dere i websak. I videregående fatter skolene bare vedtak for kortere tidsrom, og elever med funksjonshemming/varig skade, får skyss gjennom TT-ordningen i bydelen.

Rettigheter

Retten til gratis skyss til opplæringen, jf. opplæringslova kapittel 7 utløses etter følgende regler:

  • Elever på 1. årstrinn har rett til gratis skyss dersom korteste farbare gangvei er 2 km eller mer
  • Elever på 2. – 10. årstrinn har rett til gratis skyss dersom korteste farbare gangvei er 4 km eller mer (gjelder også voksne som mottar grunnskoleopplæring på Oslo Voksenopplæring)
  • Elever på 1. – 10. trinn med særlig farlig/vanskelig skolevei, eller som på grunn av funksjonshemming eller skade ikke kan komme seg til skolen selv, har rett til gratis skyss uavhengig av gangavstand til skolen.
  • Elever som har delt bosted og går på en kommunale skole, kan ha rett til gratis skyss også til det bostedet som ligger utenfor kommunegrensa, såfremt reisetiden ikke er uforsvarlig lang
     

Søknadsskjema for skoleskyss sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no