Hovedseksjon

Vår profil

Skolegården
Ved Møllergata skole er det for tiden ca. 250 elever på 1.–7. trinn. 70 % av elevene har en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk. Medregnet en del av skolens ansatte er 35 ulike språk representert ved skolen. Møllergata er med sitt flerkulturelle miljø opptatt av å gi et best mulig opplæringstilbud til alle elevene som bor i skolens område.

I tillegg til ordinære klasser har skolen lang tradisjon med å ha mottaksklasser for språklige minoritetselever elever som nylig er kommet til Oslo. Skoleåret 2022–2023 har vi 2 mottaksklasser. Elevene går i mottak i et år før de integreres i ordinære klasser. Med eget svømmebasseng har skolen videre mulighet til å gi alle elevene svømmeopplæring hvert år fra 1.–7. trinn.
 
Møllergata aktivitetsskole er et godt og innholdsrikt tilbud for elevene på 1.–4. trinn etter skoletid. Skolens hovedsatsing fremover er gjennom aktiv profilering å øke elevantallet og utvide skolens tilbud for å befeste Møllergata som en viktig og god skole i Oslo.
 
Skolens faglige satsingsområder er utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom utvidet tenkning rundt språkopplæring, realfag og bruk av IKT. Med dette inviteres alle som tilhører Møllergata å bidra til fortsatt utvikling av skolen til det beste for våre elever!