Hovedseksjon

FAU

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at foreldre og elever tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samarbeid mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU – foreldrerådets arbeidsutvalg). Foreldrerådet velger også representanter til driftsstyret. For øvrig er det opp til hvert foreldreråd å bestemme antall representanter til FAU og rutiner forøvrig.
 
Ved Møllergata har FAU bestått av en representant for hvert trinn med vararepresentant. Det arbeides nå aktivt for å styrke den flerkulturelle representasjonen i FAU ved å doble antall representanter fra hvert trinn. FAU-representantene informerer om sitt arbeid både i skolens felles foreldremøter sammen med rektor og på klassetrinnsmøtene i samråd med kontaktlærerne.
 
Aktuelle saker er for tiden utvikling av Møllergata som bymiljøskole, utvidelse av skolen ved gjenåpning av en av skolens bygninger, trafikksikring i nærmiljøet og økt bruk av It's learning som kommunikasjonsforum med skolen. FAU ved Møllergata har også lange tradisjoner med igangsetting av sosiale og kulturelle tiltak som 17.mai-arrangement, lysfest i desember, sommerfest i juni mm.
 
FAU holder sine møter på tirsdager 8 ganger pr. skoleår. 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU